Nederlands    English    Deutsch

Algemene voorwaarden Europe Trading Company Verhagen BV

Artikel 1. Algemeen

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen etcv hierna te noemen “Leverancier” en een Wederpartij waarop leverancier van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor medewerkers van leverancier en zijn directie.

3.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarde op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5.    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6.    Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.    Indien leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent niet dat de bepaling daarvan niet van toepassing zijn, of dat leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1.    Alle offertes en aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.    Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan,een kennelijke vergissing of verschrijven bevat.

3.    Indien de aanvaarding(dan al niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.

4.    Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige orders.

Artikel 3. Opschorting , ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

1.    Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien;

·         wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

·         na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.

·         de wederpartij  bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

·         indien door vertraging aan de zijde van wederpartij niet langer van leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen, is leverancier gerechtigd overeenkomst te ontbinden.

2.    Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van leverancier kan worden gevergd.

3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.    Indien leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden aan vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.    Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is,is leverancier gerechtigd tot vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.    In geval van liquidatie, surséance van betalingen of faillissement, van beslaglegging- indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen ken beschikken, staat het de leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van leverancier zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.    Indien wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-afvoer  en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Overmacht

1.    Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien , waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.    Leverancier kan gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 5. Betaling en incassokosten

1.    Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door leverancier aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd, tenzij, schriftelijk anders door leverancier is aangegeven. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.    Indien de wederpartij in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welke geval wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

3.    Leverancier heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de plaats in mindering van de kosten, vervolgen in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en doorlopende rente.

4.    Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.    De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan leverancier verschuldigde.

6.    Bezwaren tegen de hoogte van factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling. De wederpartij (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.    Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden op basis van het geen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel is de berekeningsmethode volgens voorwerk 2. Indien leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren,komen de wettelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en  executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6. eigendomsvoorbehoud

1.    Alle door leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de leverancier gesloten overeenkom(en) deugdelijk is nagekomen.

2.    Door de leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid1. Onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enig andere wijze te bezwaren.

3.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is wederpartij verplicht om leverancier op de hoogte te stellen.

4.    Voor het geval leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan leverancier en door leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 7. Garanties, onderzoek en reclames.

1.    Garantie is beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

2.    Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsplicht niet op. De wederpartij blijft ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

3.    Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op vervanging of schadeloosstelling.

4.    Indien vast staat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien routenering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijk ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van leverancier, vervangen of zorg dragen voor herstel danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen, in geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan de leverancier te routeneren en de eigendom daarover aan leverancier te verschaffen, tenzij leverancier anders aangeeft.

5.    Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekkosten, aan de zijde van leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van wederpartij.

6.    In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens leverancier en door leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1.    Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.    Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat leverancier van de door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

3.    Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.    De aansprakelijkheid van leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot een bedrag der uitkering van verzekeraar in voorkomend geval.

5.    Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.    Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirect schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van leverancier of leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Risico- overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waarde vermindering gaat op het moment waarop zaken aan wederpartij in de macht van wederpartij worden gebracht.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Leverancier behoud zich het recht en bevoegdheden voor die hem toekomen van de auteurswet en andere intellectuele wet en regelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het wegens koopverdrag wordt uitgesloten.

2.    De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillenkennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens wet bevoegde recher.

3.    Partijen zullen eerst een beroep op de  rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.    Van toepassing is steeds de laatste  van gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geld ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met leverancier.

2.    De nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.